ANUNŢ

Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi organizează în data 23.10.2018, proba scrisă a concursului  de ocupare a unui post  vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare.

Locul de desfășurare al activității este la Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, str. Vasile Pogor nr.4,  județul Iași.

  • Atribuţiile principale ale postului de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare sunt:
  • gestionarea resurselor umane ale MNLR Iași:

-organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor contractuale vacante/temporar vacante din cadrul MNLR Iași și a concursurilor de promovare a personalului contractual în grade profesionale;

-completarea, actualizarea și expedierea datelor în aplicația electronică Revisal;

-evidența muncii în cadrul MNLR Iași: pontaje lunare, grafice săptămânale, zile de concediu medical, zile de incapacitate temporară de muncă, zile de concediu fără plată etc.;

-întocmirea organigramei, a statului de funcții și a statelor de personal din cadrul MNLR Iași;

-întocmirea procedurilor operaționale specifice activităților de resurse umane;

-menținerea contactului cu serviciul extern de medicina muncii, serviciul extern de SSM și ISU, DGFPJ Iași, CJP Iași, AJOFM Iași și alte autorități abilitate în domeniul relațiilor de muncă;

  • salarizarea personalului MNLR Iași și calcularea drepturilor cuvenite pentru contractele de cesiune de drepturi de autor :

întocmirea statelor de plată lunare, a centralizatoarelor de salarii, a borderourilor de plată, a ordinelor de plată pentru drepturile salariale lunare,  pentru contribuțiile sociale și impozitele cuvenite drepturilor salariale și a notei contabile care stă la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor aferente plății salariilor lunare;

-întocmirea  lunară a D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și depunerea acesteia în termenele legale;

-întocmirea și depunerea anuală, la termenele stabilite a D205 privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit;

-întocmirea statelor de plată pentru beneficiarii contractelor de cesiune de drepturi de autor, a documentelor de plată pentru beneficiarii drepturilor de autor și pentru impozitele reținute;

  • întocmirea proiecției bugetare pentru cheltuielile salariale anuale  și monitorizarea acestora:
  • întocmirea bugetului pentru cheltuielile salariale pe o perioadă de 1-3 ani si a notei de fundamentare referitoare la cheltuielile salariale bugetate;
  • întocmirea și depunerea la termen a monitorizării lunare a cheltuielilor salariale efectuate în cadrul MNLR Iași,

Pentru înscrierea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii:

I. Condiții generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice:

                II. Condiții referitoare la studii absolvite:

                II.1 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental de ierarhizare științe sociale, ramura de științe economice, domeniile de ierarhizare: contabilitate, finanțe, management, administrarea afacerilor, cibernetică, statistică și informatică economică;

                III. Condiții referitoare la vechimea minimă în muncă:

                III.1Vechime minima în specialitatea studiilor superioare solicitate pentru concurs de 5 (cinci) ani, din care 3 (trei) în domeniul  gestionării resurselor umane și/sau salarizării;

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune  până la data de 26.09.2018, ora 16 la compartimentul de Resurse Umane al instituţiei din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din mun. Iași, str. V. Pogor, Nr.4, jud. Iași.

Alte informații suplimentare se pot obține la tel. 0232/410.340 int. 110.

Dosarele vor conţine :

a)-cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b)-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, conform legii;

c)-copie după diploma de studii superioare de lungă durată (diplomă de licență sau echivalentă), care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile de studii solicitate;

d)-copia carnetului de muncă sau adeverință/e care să ateste vechimea în muncă solicitată pentru ocuparea postului;

e)-cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu mențiunea că în cazul candidatului admis la proba de selecție a dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar , cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

f)-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a candidatului, ca fiind -corespunzătoare pentru angajarea în muncă;

g)-curriculum vitae al candidatului.

Actele solicitate în copie, pentru dosarul de înscriere pentru concursul de ocupare a postului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare,  vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originalele.

Probele de concurs vor consta  din:

1)-selecția dosarelor de înscriere,

2)-probă scrisă,

3)-interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare se va afișa în data de 27.09.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor pentru ocuparea postului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare este până la data de 28.09.2018.

Proba scrisă a concursului de ocupare al postului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare se va desfăşura în data de 23.10.2018, ora 10 la sediul Muzeului Național al  Literaturii Române din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr.4 .

Rezultatul la proba scrisă a concursului pentru postul vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare se va face în data de 24.10.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare este până la data de 25.10.2018.

Susținerea probei de interviu pentru candidații admiși la proba scrisă va avea loc în data de 26.10.2018.

Rezultatul la proba de interviu a concursului pentru postul vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare se va face în data de 29.10.2018.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu a concursului pentru postul vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare este până la data de 30.10.2018.

Rezultatele finale ale concursului pentru postul vacant de operator date I, cu studii medii se vor afișa în data de 31.10.2018.

Bibliografia pentru concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier I, cu studii superioare, cu atribuții de resurse umane și salarizare este:

a)-Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice;

b)-Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

c)-Legea nr.53/2003-Codul Muncii;

d)-HG nr.286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

e)-HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

f)-Legea nr. 227/2015-Codul Fiscal:

  • Titlul IV-Impozitul pe venit;
  • Titlul V-contribuții sociale obligatorii;

g)- HG nr.1/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

  • Titlul IV-Impozitul pe venit;
  • Titlul V-contribuții sociale obligatorii;

h)- OUG  nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

i)- Ordin nr. 15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

j)-Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

k)- HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

l)- Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

m)-HG nr. 763 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia;

n)-Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

o)- HG  nr. 360 /2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Cultură”;

p)-Lege-cadru  nr. 153 /2017- privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

r)-Legea nr. 448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

s)- Ordin nr. 600  /2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

În studierea legislației prezentate anterior se vor avea în vedere variantele actualizate, cu modificări și completări ulteriore.  

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările și completările acestora la zi.

Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru postul  vacant de operator date I, cu studii medii se pot obţine la sediul Muzeului Național al Literaturii  Române Iaşi, din mun. Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0232/410.340 int. 110 sau pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiasi.ro.

Director           

 Lucian Teodorovici

Întocmit           

Semenov Dan