Nr. 153/14.01.2020

ANUNŢ

  Muzeul Național al Literaturii Române cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr.4, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale:

 • un post de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 14.02.2020,
 • un post de Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, cu studii superioare, funcție de conducere, personal contractual, cu proba scrisă în data de 17.02.2020,
 • un post de îngrijitor spații verzi cu studii generale/medii cu atribuții de întreținere și îngrijire a spațiilor exterioare ale muzeelor literare, funcție de execuție, personal contractual, cu proba scrisă în data de 18.02.2020.

Posturile pentru care se organizează concursul fac parte din cadrul Biroului Programe Culturale si valorificare patrimoniu și Biroului Tehnic-Administrativ și sunt indispensabile bunei organizări și funcționări a Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 1. Condiții de participare

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii:

 1. Generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare.

B. Specifice:

 1. Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual:
 • absolvenţi de studii superioare, de lungă durată, cu diplomă de licenţă în Filologie, Istorie sau Filosofie;
 • pregătire postuniversitară în domeniul „Bazele muzeologiei”;
 • cursuri de pregătire specializată în domeniul Managementul proiectelor;
 • limbi străine: cunoașterea a cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională;
 • vechime: minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite.

Atribuţii şi sarcini:

 • răspunde de elaborarea Planului de proiecte și programe culturale al instituției, anual şi de perspectivă, în concordanță cu proiectul de management;
 • răspunde de coordonarea Planului de educație muzeală al instituției, anual şi de perspectivă, în concordanță cu proiectul de management, și asigură, prin compartimentul de educație muzeală, implementarea acestuia;
 • răspunde de coordonarea Planului de cercetare științifică al instituției, anual şi de perspectivă, în concordanță cu proiectul de management;
 • răspunde de stabilirea priorităţilor pentru programele pe care le elaborează;
 • răspunde de respectarea termenelor de elaborare şi aplicare a programelor culturale, științifice și de educație muzeală;
 • răspunde de întocmirea bugetelor programelor şi proiectelor culturale, de educație muzeală sau științifice ce urmează a fi implementate;
 • răspunde de coordonarea, prin compartimentele din subordine, a parteneriatelor de cercetare privind valorificarea patrimoniului şi educaţia permanentă cu instituţii specializate din ţară şi străinătate.
 • colaborează cu specialiştii instituției în vederea realizării unor programe culturale/ educative conexe, a expozițiilor permanente şi temporare organizate de instituție;

2. Șef Birou Tehnic-administrativ, grad II, studii superioare, funcție de conducere, personal contractual:

 • absolvenţi de studii superioare tehnice, de lungă durată, cu diplomă de licenţă (sau echivalentă) ai
 1. a) Facultății de Construcţii, profil Construcţii, specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole/Inginerie civilă sau Instalații pentru construcții;
 2. b) Facultății de Arhitectură.
 • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor superioare absolvite.

Atribuţii şi sarcini:

 • răspunde pentru sesizarea în timp util a conducerii instituției asupra necesității unor intervenții urgente la clădirile M.N.L.R.;
 • răspunde pentru respectarea legislației în vigoare în ce privește începerea și desfășurarea lucrărilor de R.K. și R.C. (obținere de avize etc.);
 • răspunde pentru respectarea legislației în vigoare în ce privește selectarea proiectantului, executantului (licitații, selecție de ofertă, după caz);
 • răspunde pentru respectarea legislației în vigoare în contractarea lucrărilor de proiectare, execuție, R.K. și R.C., precum și în decontarea acestora;
 • răspunde pentru supravegherea modului de execuție a R.K. și R.C. și de intervenții în timp util în vederea evitării executării unor lucrări de slabă calitate sau care nu respectă proiectul;
 • răspunde de coordonarea echipei tehnice a M.N.L.R. stabilind sarcinile concrete și urmărind modul de realizare a lor;
 • răspunde pentru recuperarea, evaluarea și propunerea pentru înregistrarea în contabilitate a materialelor refolosibile;
 • răspunde pentru deciziile pe care le ia în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, împreună cu șeful contabil, formulând propuneri privind necesarul de fonduri achiziții publice pentru: investiții, reparații curente, prestări servicii, utilități, materiale consumabile, obiecte de inventar etc. După aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli contribuie la elaborarea Planul de achiziții publice;
 •  acordă asistență tehnică în întocmirea caietelor de sarcini pentru realizarea tuturor achizițiilor publice planificate;
 •  pregătește documentația în vederea încheierii contractelor și comenzilor aferente propunându-le spre aprobare conducerii;
 •  verifică, avizează și centralizează referatele de necesitate întocmite de coordonatorii de filiale și de personalul din echipa tehnică privind lucrările de reparații propuse a fi executate și materialele necesare a fi achiziționate;
 1. Îngrijitor spații verzi:
 • studii de specialitate: studii generale sau medii.
 • vechimea minimă necesară pentru ocuparea postului: 1 an în muncă.

Atribuţii şi sarcini:

 • Întreține și îngrijește spațiile muzeelor literare unde își desfășoară activitatea.
 • Răspunde de organizarea și desfășurarea activității, primește în gestiune echipamentele de lucru specifice.
 • Construiește, montează și instalează sistemele ce constituie spațiile verzi, realizează aranjamentele florale și verzi, după natura lor și le întreține.
 • Efectuează lucrări specifice grădinilor și curților muzeelor M.N.L.R. Iași (tunde iarba, întreține spațiile verzi și florale, toaletează copacii de talie mică, ajută personalul de specialitate de la Direcția de Servicii Publice a Primărie la toaletarea copacilor înalți).
 • Participă la elaborarea proiectelor de optimizare a spațiilor grădinilor și curților muzeelor ale M.N.L.R. Iași.
 • Verifică calitatea spațiilor ambientale ale grădinilor și curților muzeelor ale M.N.L.R. Iași, implementarea și exploatarea lor, informează operativ șeful ierarhic superior și pe utilizatori asupra anomaliilor apărute și propune măsuri de remediere.
 • Își însușește noi metodologii de întreținere a grădinilor și curților muzeelor ale M.N.L.R. Iași.
 • Face propuneri privind achiziționarea de echipamente și materiale consumabile necesare bunei funcționări a activității.

        2.Actele necesare pentru înscriere:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Actul de identitate, diplomele de studii, carnetul de muncă și adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, se vor prezenta şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.

Actele personale care au termen de expirare trebuie să fie în limita termenului de valabilitate pentru a putea fi acceptate pentru înscrierea la concurs.

 3. Probele de concurs vor consta din:

 • probă scrisă cu teste tip grilă pentru postul de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu și pentru Șef Birou Tehnic-administrativ,
 • probă scrisă pentru postul de îngrijitor spații verzi,
 • probă practică pentru postul de îngrijitor spații verzi,
 • probă de interviu pentru cele trei posturi vacante.

Probele de concurs se vor susține la sediul Muzeului Literaturii Române din Municipiul Iaşi, Str. V. Pogor nr.4.

 1. Modalitatea de desfășurare a examenului

Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă cu teste tip grilă a concursului se va susține în data de 14.02.2020, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 17.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 20.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 21.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu se vor afișa în data de 26.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Șef Birou Tehnic-administrativ

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00 la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă cu teste tip grilă a concursului se va susține în data de 17.02.2020, ora 11.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 18.02.2020, ora 16.00 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Interviul concursului, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 21.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 24.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 11. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Șef Birou Tehnic-administrativ, se vor afișa în data de 27.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

 Îngrijitor spații verzi

 1. Dosarele se vor depune până la data de 31.01.2020, ora 14.00, la Biroul Resurse-Umane din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, din Municipiul Iași, Str. V. Pogor, nr. 4, Județul Iași.
 2. Selecția dosarelor de concurs se va face în data de 03.02.2020.
 3. Rezultatul selecției dosarelor se va afișa în data de 04.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 4. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de selecție a dosarelor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 5. Proba scrisă a concursului se va susține în data de 18.02.2020, ora 11.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 6. Rezultatul la proba scrisă se va afișa în data de 19.02.2020, ora 16.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 7. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă.
 8. Proba practică a concursului, pentru candidații admiși la proba scrisă, se va susține în data de 24.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 9. Rezultatul la proba practică se va afișa în data de 25.02.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 10. Contestațiile la proba practică se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba practică.
 11. Interviul concursului, pentru candidații admiși la proba practică, se va susține în data de 28.02.2020, ora 10.00, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române.
 12. Rezultatul la proba de interviu se va afișa în data de 02.03.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.
 13. Contestațiile la proba de interviu se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba de interviu.
 14. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de îngrijitor spații verzi se vor afișa în data de 05.03.2020, ora 16.00, la sediul și pe site-ul Muzeului Național al Literaturii Române.

         5. Bibliografia

Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu

 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor  publice;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 • Radu Florescu, Bazele muzeologiei. Ediția a II-a, București, 1998 (Capitolul 4 „Activitatea de valorificare cultural-educativă”, subcap. 4.4, 4.5);
 • Eva Mârza, Muzeologie generală, Alba Iulia, 2004 (Capitolul „Muzeul și publicul”).

Șef Birou Tehnic-administrativ

 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii – actualizată;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată si completată de Legea nr. 193/2019;
 • H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora-actualizată prin Hotărârea nr. 343/2017;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – actualizată;
 • H.G. nr.907/2016 privind etapele și conținutul cadru al documentațiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Ordinul nr. 1613/2001 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc în săli aglomerate” – indicativ GT-030-01.

  Îngrijitor spații verzi

 • Legea nr. 311/2003-legea muzeelor și colecțiilor publice
 • Legea nr. 53/2003-Codul Muncii: art.37 – art.40;
 • Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor: art. 19 – art. 22;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: art. 5 – art. 9, art. 22 – art. 28;

 6. Condiții oferite:

 • salarizarea conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
 • program de lucru în conformitate cu Regulamentul Intern al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

 7. Informaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor de Șef Birou Programe culturale și valorificare patrimoniu, Șef Birou Tehnic-administrativ și Îngrijitor spații verzi, se pot obţine la sediul Muzeului Literaturii din Municipiul Iaşi, str. V. Pogor, nr. 4 sau la tel. 0745 631 387, 0232/410.340 int. 109 la compartimentul de Resurse Umane, d-na. Maria Cristian.