Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi                                                                    

Compartimentul : Resurse Umane

FIŞA  POSTULUI

A.  Informaţii generale privind postul

1. Denumirea postului: consilier I

2. Nivelul postului:      de execuţie

3. Obiectivul/Obiectivele postului:

      a). intocmirea documentaţiei privind resursele umane ale  instituţiei: organigramă, stat de funcţii, stat de personal; actualizarea lor cȋnd este cazul;

      b).  ȋndeplinirea formalităţilor legale privind angajarea sau ȋncetarea contractelor de muncă ale angajaţilor;

c). calculul tuturor drepturilor salariale şi a celor asimilate; asigurarea achitării acestora la termen (documentaţia pentru controlul salariilor la Trezorerie, ordine de plata pentru drepturi salariale şi contribuţii, etc);

d). ȋntocmirea şi depunerea ȋn termen la instituţiile abilitate a declaraţiilor , situaţiilor statistice, raportărilor, etc. referitoare la personalul şi cheltuielile de personal ale instituţiei;

 B.  Condiţii specifice pentru ocuparea postului

    1. Studii de specialitate:

 • studii superioare economice

     2. Perfecţionări (specializări):

       – ____________________

    3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 5  ani

    4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: avansat

    5. Limbi străine: –

    6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

     – cunoasterea si aplicarea prevederilor legale privind resursele umane;      

   – maleabilitate, calm, răbdare în relaţiile cu colegii şi persoane din afara instituţiei pentru lămuriri, informaţii, consultaţii în probleme de drepturi şi obligaţii etc.;

  – capacitate de asimilarea rapidă a noilor reglementări privind salarizarea personalului bugetar din cultură, aplicarea ȋn termenele legale;

  – capacitate de asimilarea rapidă a noilor reglementări privind ȋntocmirea situaţiilor cu specific salarial,a raportărilor obligaţiilor M.N.L.R. faţă de diferite instituţii abilitate ale statului, rigoare şi corectitudine In elaborarea lor, înaintarea lor în termenele impuse;

            – asimilare promptă a modului de lucru cu programele informatice folosite pentru diversele  

           raportări, declaraţii, situaţii statistice:

            – putere de concentrare , atenţie, rigoare şi acurateţe deosebită în calculul drepturilor salariale

           și asimilate;     

  – cunoaşterea şi folosirea corectă a formularelor de evidenţă primară si contabilă;

    7. Cerinţe specifice:

– abilităţi de comunicare şi relaţionare interumană

– lucru în echipă

    8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): –

    9. Criterii de evaluare a performanţelor profesionale

1. Capacitatea de implementare
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
5. Creativitate şi spirit de iniţiativă
6. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru
7. Capacitatea de a lucra independent
8. Capacitatea de a lucra în echipă
9. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
10. Integritatea morală şi etica profesională
11. Alte criterii specifice

    C. Descrierea sarcinilor ce revin postului

  – răspunde de problemele de resurse umane ale unităţii;

  – întocmeşte şi actualizează statul de funcţii şi statul de personal cu schimbările de încadrări, angajări, detaşări, pensionări (sau alte cazuri de încetare a contractului de muncă) precum şi cu modificările apărute în salarizare (urmare a promovărilor, evaluărilor anuale, dispoziţii legale de indexare sau majorare a salariilor, etc. );

  – întocmeşte şi actualizează organigrama instituţiei;

  – întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Judeţean, la începutul anului, documentaţia necesară aprobării numărului de personal: organigrama, stat de funcţii, raport de fundamentare a numărului de personal;

– este obligată să cunoască reglementările în vigoare cu privire la încadrarea şi salarizarea personalului;

 • este secretar al comisiei de examinare/contestație din cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor contractuale vacante/temporar vacante din cadrul MNLR Iași și a comisiilor de promovare a personalului contractual  în grade și funcții profesionale ;
 • întocmeşte situaţiile statistice şi raportările obligatorii faţă de diferite instituţii abilitate ale statului (ANAF, Consiliul Județean Iași, Direcția Județeană de Statistica Iași etc.);
 • întocmeşte situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ( lunare şi trimestriale), din subvenţii şi din autofinanţare şi asigură depunerea în termenul legal la Consiliul Judeţean Iaşi;
 •  participă la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli ȋntocmind Nota de fundamentare a cheltuielilor de personal (pentru anul următor şi estimarea pentru următorii 3 ani);

            – întocmeşte dosarele de personal, se îngrijeşte ca acestea să fie completate cu toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;

            În cazul încetării contractului de muncă este interzisă descompletarea dosarelor care au stat la baza stabilirii şi acordării salariilor.

  – întocmeşte dosarele de pensionare;

  – primeşte referatele referitoare la abateri disciplinare și este secretar al comisiei de disciplină, participând la realizarea cercetărilor administrative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

  – redactează notele interne şi ordinele de serviciu legate de activitatea de resurse umane cât şi cele privind alte activităţi conexe celor de resurse umane și le supune aprobării conducerii şi, după caz, şi consilierului juridic;

  – asigură confidenţialitatea informaţiilor din dosarele de personal;

  – răspunde pentru calcularea drepturilor de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea statelor de funcţii;

  – întocmeşte lista persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea sau majorarea gradaţiilor de vechime şi o supune aprobării conducerii unităţii;

 • centralizează foile colective de prezență pentru personalul de la obiectivele muzeale și celelalte puncte de lucru și întocmeşte fisa colectivă de prezenţă pentru personalul de specialitate, economic, tehnic-administrativ pe baza condicii de prezenţă din Pavilionul Administrativ;
 • ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor pentru incapacitate temporară de muncă

şi a concediilor fără salariu pentru toţi angajaţii unităţii.

 • ȋntocmeşte statele de plată, răspunde pentru calcularea drepturilor de personal în conformitate
 • cu legislaţia  în vigoare şi cu respectarea statelor de personal;
 • calculează drepturile pentru concediile de odihnă pe baza cererilor aprobate de conducere;

      –  calculează drepturile pentru concedii medicale şi întocmeşte statele de plată;

     – ȋntocmeşte şi depune la termenele legale la Casa de Sănătate documentaţia necesară recuperării sumelor reprezentând concedii medicale care se suportă din fondurile CASS;

      –     eliberează adeverinţe de salariat pentru persoanele care le solicită;

-întocmeşte toată documentaţia pe care Trezoreria o solicită în vederea plăţii salariilor:  se deplasează la bancă lunar pentru efectuarea controlului salariilor;

         – pentru ȋntocmirea statelor de plată folosește aplicația informatică instalată pe calculator; solicită intervenția firmei care asigură service-ul programului de salarii ori de cȋte ori sesizează probleme ȋn funcționarea acestuia;

        – arhivează toate documentele in funcţie de termenul de păstrare (le predă la arhiva instituţiei).

         – lunar salvează baza de date pe CD și asigură păstrarea acesteia.

         – Intocmeşte statele de plată pentru colaboratori ( în baza contractelor de cesiune de dreprturi de autor sau a contractelor de prestări servicii), intocmeste OP pentru contribuțiile aferente,  arhivează  documentele;

 • participă la comisiile de inventariere şi alte comisii organizate de MNLR Iaşi;

  – întocmeşte alte lucrări solicitate de şeful ierarhic şi de conducerea unităţii;

  – propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii în sectorul de care răspunde;

            –  răspunde de respectarea prevederilor legale ale ISU şi de SSM cu care a fost instruită;

 Conform normelor legale în vigoare prezentele atribuţii constituie sarcini minime şi personale, nerealizarea lor în termen şi de bună calitate ducând la aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului Muncii, precum şi a altor prevederi legale, după caz.

           Răspunde de întreaga sa activitate în faţa şefului ierarhic şi a conducerii unităţii.

D.  Responsabilitatea implicată de post

 • răspunde pentru respectarea legislaţiei în vigoare care reglementează problemele de resurse umane, drepturi şi obligaţii ale personalului angajat;
 • răspunde de corecta organizare a concursurilor de încadrare, promovare (întocmirea dosarelor, publicitatea, convocarea comisiei, întocmirea proceselor verbale etc.);
 • răspunde pentru modul de stabilire a nivelului salariilor de bază, a gradaţiilor de vechime şi a diferitelor sporuri, întocmirea dosarelor în vederea acordării deducerilor de bază şi suplimentare
 • răspunde pentru corecta întocmire a dosarelor de pensionare;
 • răspunde pentru corecta întocmire a statelor de plată (drepturi şi obligaţii), pentru corecta stabilire şi efectuare a viramentelor pentru : CAS, CASS, impozit pe salarii, contribuția asiguratorie pentru muncă etc.;
 • răspunde pentru corecta întocmire a viramentelor pentru drepturi salariale, retineri in contul a diversi creditori, contributii;
 • răspunde pentru corectitudinea tuturor documentelor întocmite, a situaţiilor statistice elaborate;

E.  Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

    a) Relaţii ierarhice

    – subordonat faţă de: Director

    – superior pentru: –

    b) Relaţii funcţionale: de colaborare cu întregul personal al instituţiei

    c) Relaţii de control: –

    d) Relaţii de reprezentare:   –

 2. Sfera relaţională externă:

    a) cu autorităţi şi instituţii publice: – Consiliul Judeţean, CJP, AJOFM, CASS, DGFPJ, AJPS, Trezoreria Iaşi etc.

    b) cu organizaţii internaţionale: –

    c) cu persoane juridice: care detin titluri executorii care vizează personalul instituţiei